Sociala förmåner vid flytt utanför Sverige

Många svenskar tar socialförsäkringarna för givet och tänker inte på hur ersättningar som föräldrapenning och sjukpenning beräknas. Det kan leda till besvikelse vid flytten hem till Sverige igen. För att slippa obehagliga överraskningar är det en god idé att läsa på i förväg.

Tänk dig att du och din partner har bott och arbetat i USA i tre år. När ni blir med barn bestämmer ni er för att flytta hem till Sverige igen. Du ser fram emot föräldraledigheten. Men beskedet från Försäkringskassan blir inte alls vad du tänkt dig – du får föräldrapenning på den lägsta möjliga nivån, vilket bara ger några tusenlappar efter skatt. En dramatisk skillnad jämfört med din höga lön i USA. Hur blev det såhär?

– Man ska vara medveten om att ens försäkringssituation förmodligen kommer påverkas av att jobba utomlands. Tror man att man kommer få barn eller bli sjukskriven, så är det en extra stor anledning till att sätta sig in i vad som kommer gälla, säger Erik Irewo som är verksamhetsutvecklare vid avdelningen för gemensamma försäkringsfrågor på Försäkringskassan.

Det är ganska vanligt att personer som funderar på att jobba utomlands kontaktar Försäkringskassan och försöker få svar på hur deras socialförsäkringar kommer påverkas av tiden utomlands.

– Ibland förväntar sig människor att få förmåner som de inte kan få. Särskilt föräldrapenning, som är en väldigt generös förmån jämfört med alla andra länder. Där kan man bli väldigt besviken.

Utlandsflytt och utlandsjobb påverkar förmåner

Sveriges socialförsäkringar är huvudsakligen uppdelade i arbetsbaserade och bosättningsbaserade förmåner. De arbetsbaserade förmånerna ska täcka inkomstförlust och omfattar bland annat inkomstbaserad föräldrapenning och sjukpenning. De bosättningsbaserade förmånerna fungerar mer som bidrag, betalas ut på en garantinivå och omfattar bland annat barnbidrag och föräldrapenning på lägstanivå.

– Det som är bra med uppdelningen är att arbetsbaserade förmåner kräver att du arbetar i Sverige, medan bosättningsbaserade kräver att du bor i Sverige. Man kan t.e.x vara försäkrad för den ena kategorin men inte för den andra. Exempelvis: bor du i Sverige men jobbar i Ryssland så är du försäkrad för bosättningsbaserade förmåner i Sverige men inte för de arbetsbaserade, säger Erik Irewo.

Under vissa förutsättningar fortsätter de arbetsbaserade förmånerna att gälla även om du inte jobbar i Sverige. Bland annat fortsätter förmånerna automatiskt att gälla i tre månader efter att du slutat ditt jobb. Om du blir sjuk och får sjukpenning kan du också fortsätta att få sjukpenning även om din anställning upphör.

Man kan bara vara försäkrad i ett land, och huvudregeln är att det är arbetslandet.

De arbetsbaserade förmånernas storlek baseras ofta på din sjukpenninggrundande inkomst, SGI. SGI räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket pengar du tjänar per år. Inkomsten måste komma från eget arbete i Sverige, från ett jobb som kan antas vara i minst sex månader i följd eller årligen återkommande. Vilket land du är skattskyldig i spelar ingen roll.

Det här gör att många förlorar sin SGI när de bor och jobbar utomlands. Utan SGI har du exempelvis inte rätt till ersättning från Försäkringskassan om du blir sjuk, och du kan bara få föräldrapenning på lägstanivå när du flyttat tillbaka till Sverige.

Men det finns situationer som ger skyddad SGI. Det gäller exempelvis vid studier med CSN, om du är tjänstledig för vidareutbildning och studerar i ditt eget yrkesområde och när du är arbetssökande, registrerad hos Arbetsförmedlingen och aktivt söker jobb. Då bibehålls din SGI även om du inte arbetar i Sverige.

Sociala förmåner inom EU

Hur försäkringssituationen påverkas av en tid utomlands beror förstås också på vilket land man flyttar till.

– Om man börjar jobba inom EU/EES så är det EU-regler som samordnar socialförsäkringen i olika länder. Det innebär att det finns bestämmelser som pekar ut vilket lands socialförsäkringsregler som ska gälla för en. Man kan bara vara försäkrad i ett land, och huvudregeln är att det är arbetslandet, säger Erik Irewo.

Bor du i Skåne och jobbar i Danmark så är det alltså bara den danska socialförsäkringen du omfattas av. Det är inte alla EU-länder som har samma uppdelning mellan bosättningsbaserade och arbetsbaserade förmåner som Sverige, och EU-reglerna gör ingen skillnad mellan dem. Däremot förbjuder EU-reglerna länder att ställa krav på medborgarskap och bosättning för att få rätt till förmåner. 

Är du svensk medborgare och bor i Sverige men jobbar i Danmark har du alltså rätt till sociala förmåner i Danmark på samma sätt som en dansk medborgare som både bor och jobbar i Danmark. Men du kan inte få vare sig arbets- eller bosättningsbaserade förmåner från Sverige.

I vissa situationer fortsätter man omfattas av svenska socialförsäkringar trots att man flyttat till ett annat land inom EU/EES. Det gäller bland annat för den som är utsänd av en svensk arbetsgivare under max två år, med intyg från Försäkringskassan.

Själva innehållet i försäkringen är inte reglerat på EU-nivå och det utgår ingen kompensation för den som flyttar till ett land med sämre försäkring än i hemlandet. Däremot finns en princip om att ingen ska förlora på att utnyttja sin fria rörlighet inom EU/EES. Eftersom många länder har en kvalificeringstid som krävs för att få sociala förmåner så går det därför att lägga ihop tidsperioder från olika länder.

– När man jobbat ett tag och kommer hem till Sverige igen så ska allt man gjort i det andra landet räknas som om man gjort det i Sverige. Då kan man få SGI som baseras på det man gjort i det andra landet, säger Erik Irewo.

I Sverige är vi vana vid att det är arbetsgivaren som sköter inbetalningen av skatter och avgifter. I andra EU-länder kan det fungera annorlunda, och du kan själv behöva betala in avgifter. Det är viktigt att undersöka för att slippa stora krav längre fram i tiden.

Blir du arbetslös och flyttar tillbaka till Sverige efter en tid i ett annat EU/EES-land så ska du direkt anmäla dig till Arbetsförmedlingen, tipsar Erik Irewo. Den som är arbetslös har nämligen sin SGI skyddad, om den är anmäld som arbetssökande hos Arbetsförmedlingen och aktivt söker arbete.

I vissa situationer fortsätter man omfattas av svenska socialförsäkringar trots att man flyttat till ett annat land inom EU/EES. Det gäller bland annat för den som är utsänd av en svensk arbetsgivare under max två år, med intyg från Försäkringskassan.

Utan jobb eller bosättning i Sverige – inga sociala förmåner

Sverige har också avtal med ett antal länder utanför EU/EES, bland annat USA, Kanada och Indien. Avtalen innehåller regler om vilket lands lagstiftning som ska gälla och hur man tjänar ihop till förmåner. Men det är framför allt sjukvård, pension och motsvarande förtidspension som regleras i avtalen, inte föräldrapenning och sjukpenning.

I de fallen, och för alla länder som Sverige inte har avtal med, är det den svenska socialförsäkringsbalken som gäller. Det betyder att du kan få arbetsbaserade och/eller bosättningsbaserade förmåner om du arbetar och/eller bor i Sverige. Om du vare sig bor eller arbetar i Sverige har du inte rätt till några förmåner.

Men det finns ett par gyllene undantag. Är du utsänd av en svensk arbetsgivare under max ett år räknas det som arbete i Sverige. Och jobbar du under max fem år för en svensk ideell organisation eller ett svenskt trossamfund som bedriver biståndsarbete utanför EU/EES kan du få tillbaka din gamla SGI så fort du flyttat hem till Sverige igen.

– Det beror på att lagstiftaren vill uppmuntra folk att åka ut och biståndsarbeta, och sedan komma tillbaka, säger Erik Irewo.

Tips från Erik Irewo på Försäkringskassan

  1. Anmäl alltid till Försäkringskassan om du börjar arbeta i ett annat land.
  2. Var medveten om att din försäkringssituation kan påverkas av att jobba utomlands. Börjar du jobba i ett annat land och tänker att du ska vara föräldraledig när du kommer hem till Sverige, tänk på att din SGI påverkas om du bor och arbetar i ett land utanför EU/EES. Det får inverkan på föräldrapenningen.
  3. Fråga arbetsgivaren hur det fungerar med socialförsäkringar i landet dit du flyttar. Ibland är det inte arbetsgivaren som sköter alla inbetalningar, utan du kan själv vara skyldig att betala in avgifter till försäkringar.
  4. Om du jobbar i ett annat land inom EU/EES, blir arbetslös och kommer tillbaks till Sverige: Anmäl dig direkt till Arbetsförmedlingen. Så länge du är arbetssökande är din SGI skyddad.

Viktiga begrepp i socialförsäkringen

  • SGI står för sjukpenninggrundande inkomst och är ett belopp som räknas fram av Försäkringskassan utifrån hur mycket pengar du tjänar per år. Inkomsten måste komma från eget arbete i Sverige. Jobbet måste vara i minst sex månader eller årligen återkommande.
  • Arbetsbaserade förmåner kräver att du arbetar i Sverige och ska täcka inkomstförlust. Hur mycket som betalas ut beror på din SGI. 
  • I arbetsbaserade förmåner ingår bland annat graviditetspenning, inkomstbaserad föräldrapenning, sjukpenning, sjuk- eller aktivitetsersättning (som tidigare hette förtidspension) och en del andra förmåner som är kopplade till arbete.
  • Bosättningsbaserade förmåner kräver att du är bosatt i Sverige. De fungerar mer som bidrag och betalas ut på en garantinivå. 
  • I bosättningsbaserade förmåner ingår exempelvis föräldrapenning på lägstanivå, barnbidrag, underhållsstöd och bostadsbidrag.

Läs mer om socialförsäkringar utomlands: